Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

За да свалите Глава 5.3 от OLC 7 в PDF формат, просто следвайте връзката: Глава 5.3 на OLC.

сфера на приложение

5.3.1. Тази глава от Правилника се отнася за електрическите двигатели и техните комутационни устройства в стационарни инсталации на промишлени и други помещения за различни цели. Тези инсталации също подлежат на изискванията, дадени в 5.1.11, 5.1.13, 5.1.17, 5.1.19 и съответните изисквания на други глави, доколкото те не са модифицирани от настоящата глава.

Общи изисквания

5.3.2. Мерките за гарантиране на надеждността на електрозахранването трябва да се избират в съответствие с изискванията на глава 1.2, в зависимост от категорията на отговорността на енергопотребителите. Тези мерки могат да се прилагат не за отделни електродвигатели, а за трансформатори и преобразувателни подстанции, разпределителни уредби и пунктове, които ги захранват.

Резервирането на линията, която директно захранва електродвигателя, не се изисква, независимо от категорията на надеждност на електрозахранването.

5.3.3. Ако е необходимо да се осигури непрекъснатост на технологичния процес в случай на повреда на електродвигателя, неговото комутационно оборудване или линията, която директно захранва електрическия двигател, трябва да се направят резервни копия чрез инсталиране на резервен технологичен блок или по друг начин.

5.3.4. Електрическите двигатели и техните превключващи устройства трябва да бъдат избрани и монтирани по такъв начин и, ако е необходимо, да са снабдени с охладителна система, така че температурата им по време на работа да не надвишава допустимото (виж също 5.3.20).

5.3.5. Електрическите двигатели и устройства трябва да бъдат монтирани така, че да са на разположение за проверка и подмяна, а също и, ако е възможно, за ремонт на мястото на монтаж. Ако електрическата инсталация съдържа електрически двигатели или устройства, тежащи 100 kg или повече, следва да се осигурят устройства за тяхното окачване.

5.3.6. Въртящите се части на електрическите двигатели и частите, свързващи електрически двигатели с механизми (съединители, шайби), трябва да бъдат защитени от случайно докосване.

5.3.7. Електрическите двигатели и техните превключващи устройства трябва да бъдат заземени или нулирани в съответствие с изискванията на гл. 1.7.

5.3.8. Работата на електродвигателите трябва да отговаря на условията на околната среда.

Избор на двигател

5.3.9. Електрическите и механичните параметри на електродвигателите (номинална мощност, напрежение, скорост, относителна продължителност на работния период, начален, минимален, максимален момент, ограничение на скоростта и др.) Трябва да отговарят на параметрите на механизмите, които те управляват при всички режими на работа в тази инсталация.,

5.3.10. За механизми, които остават в експлоатация след краткотрайни прекъсвания на електрозахранването или понижено напрежение, причинени от късо съединение, действие на автоматично повторно включване или автоматично прехвърляне, е необходимо поради технологични условия и допустими според условията на безопасност, техните електрически двигатели трябва да бъдат осигурени.

Обикновено не е необходимо да се използват електрически двигатели и трансформатори с по-голяма мощност, отколкото се изисква за тяхната нормална дългосрочна работа за механизми със самостоятелно стартиране.

5.3.11. За задвижване на механизми, които не изискват контрол на скоростта, независимо от тяхната мощност, се препоръчва използването на синхронни или асинхронни електродвигатели с катеричка.

За задвижване на механизми, които имат трудни стартови или работни условия или изискват промяна в скоростта на въртене, електрическите двигатели трябва да се използват с най-простите и най-икономични методи за стартиране или контролиране на възможната скорост на въртене в тази инсталация.

5.3.12. Синхронните електродвигатели, като правило, трябва да имат устройства за принудително възбуждане или смесване.

3.5.13. Синхронни електродвигатели в случаите, когато те могат, в зависимост от тяхната мощност, да осигурят регулиране на напрежението или режима на реактивна мощност в даден товар, трябва да имат APB в съответствие с 3.3.39.

3.5.14. Двигателите с постоянен ток могат да се прилагат само в случаите, когато двигателите за променлив ток не осигуряват необходимите характеристики на механизма или не са икономически изгодни.

5.3.15. Електрическите двигатели, монтирани в помещения с нормална среда, по правило трябва да имат производителност IP00 или IP20.

5.3.16. Електрическите двигатели, монтирани на открито, трябва да бъдат с най-малко IP44 или специална версия, съответстващи на условията на тяхната работа (например за открити химически заводи, за особено ниски температури).

5.3.17. Електрическите двигатели, монтирани в помещения, където е възможно прах и други вещества, които пречат на естественото охлаждане да се утаят върху намотките им, трябва да са с производителност най-малко IP44 или изгорени с подаване на чист въздух. Корпусът на изгорелия мотор, въздуховодите и всички помощници и фуги трябва да бъдат внимателно запечатани, за да се предотврати засмукването на въздух във вентилационната система.

При издухана версия на електродвигателя се препоръчва да се осигурят вентили, за да се предотврати навлизането на околния въздух, когато двигателят е спрян. Не се изисква загряване на външния (студен) въздух.

05.03.18. Електрическите двигатели, монтирани в мокри или особено влажни места, трябва да имат поне IP43 и изолация, предназначена за влага и прах (със специално покритие, устойчива на влага и др.).

5.3.19. Електрическите двигатели, монтирани на места с химически активни пари или газове, трябва да имат производителност най-малко IP44 или да се продухват с чист въздух при спазване на изискванията, посочени в 5.3.17. Също така е позволено да се използват електродвигатели с най-малко производителност IP33, но с химически устойчива изолация и със затваряне на отворени неизолирани тоководещи части с капачки или по друг начин.

3.5.20. За електрически двигатели, монтирани в помещения с температура на въздуха над + 40 ° C, трябва да се вземат мерки за предотвратяване на тяхното недопустимо отопление (например принудителна вентилация с подаване на охлаждащ въздух, външен въздушен поток и др.).

3.5.21. При затворена принудителна система за вентилация на електродвигатели трябва да се осигурят устройства за следене на температурата на въздуха и охлаждащата вода.

3.5.22. Електрическите двигатели, снабдени с термични индикатори, вградени в намотките или магнитните жила, трябва да имат заключения от последните върху специални екрани, които осигуряват удобство за провеждане на периодични измервания. Инструменталните щитове за това, като правило, не трябва да се предоставят.

Монтаж на електродвигатели

5.3.23. Електрическите двигатели трябва да се подбират и монтират така, че да се изключва възможността за попадане на вода, масло, емулсия и др. Върху намотките и токоизточниците, а вибрациите на оборудването, основите и частите на сградата не надвишават допустимите стойности.

5.3.24 . Шумът, създаван от електродвигателя, заедно с механизма, управляван от него, не трябва да надвишава нивото, разрешено от санитарните норми.

5.3.25. Проходите за поддръжка между фундаментите или корпусите на електродвигателите, между електродвигателите и частите на сградата или оборудването трябва да бъдат определени най-малко в гл. 5.1.

3.5.26. Електрическите двигатели и устройства, с изключение на степен на защита най-малко IP44, и резистори и реостати на всички версии трябва да бъдат инсталирани на разстояние най-малко 1 m от конструкциите на сгради, изработени от горими материали.

5.3.27. Синхронните електрически машини с мощност 1 MW и повече и DC машини с мощност от 1 MW и повече трябва да имат електрическа изолация на един от лагерите от основната плоча, за да се предотврати образуването на затворен токов кръг през вала и машинните лагери. В този случай синхронните машини трябва да бъдат изолирани от страната на патогена и всички лагери на патогена. Маслените тръби на тези електрически машини трябва да бъдат изолирани от техните лагери.

05/03/28. Електрическите двигатели над 1 kV могат да бъдат монтирани директно в производствените помещения при спазване на следните условия:

 1. Електрическите двигатели с проводници под статора или изискващи специални устройства за охлаждане трябва да бъдат монтирани на фундамента с камера (фундаментна шахта).
 2. Базовият отвор на електродвигателя трябва да отговаря на изискванията за камери ZRU над 1 kV (виж глава 4.2).
 3. Размерите на фундамента не трябва да бъдат по-малки от допустимите за полу-кабелни тунели (виж 2.3.125).

3.5.29. Кабели и проводници, свързани с електрически двигатели, монтирани на виброустойчиви основи, трябва да имат гъвкави медни проводници в зоната между подвижните и неподвижните части на основата.

Превключващи устройства

5.3.30. За група от електрически двигатели, които служат за задвижване на една машина или на редица машини, изпълняващи един технологичен процес, обикновено е необходимо да се използва общо устройство или комплект превключващи устройства, ако това е оправдано от изискванията за удобство или експлоатационна безопасност. В други случаи всеки електромотор трябва да има отделни превключващи устройства.

Превключващите устройства в електрическите вериги трябва да изключват от мрежата едновременно всички проводници, които са под напрежение. В веригите на отделните електродвигатели е позволено да има устройство, което изключва всички проводници, ако в общата верига на групата такива електрически двигатели е монтирано устройство, което разединява всички проводници.

5.3.31. Ако има дистанционно или автоматично управление на електродвигател на механизъм в близост до последния, трябва да се монтира устройство за аварийно изключване, като се изключва възможността за дистанционно или автоматично стартиране на електродвигателя, преди устройството да бъде принудено да се върне в първоначалното си положение.

Няма нужда да се инсталират аварийни изключващи устройства в механизмите:

а) намиращи се в зоната на контрола;

б) достъпна само за квалифициран сервизен персонал (например вентилатори, вентилатори и помпи, монтирани на покрива, монтирани в отделни помещения;

в) конструкцията на която елиминира възможността от случайно докосване на движещи се и въртящи се части; в близост до тези механизми трябва да бъдат предвидени някои плакати, предупреждаващи за възможността за дистанционно или автоматично стартиране;

d) да има устройство за локално управление с фиксиране на командата за изключване.

В проекта трябва да се определи възможността за инсталиране на локални контролни устройства (пускане, изключване) в близост до дистанционно или автоматично контролирани механизми, в зависимост от изискванията на технологията, безопасността и организацията на управление на тази инсталация.

3.5.32. Веригите за управление на двигателя се допускат както от главните, така и от други източници на електричество, ако това се дължи на техническа необходимост.

За да се избегнат внезапни пускания на двигателя при възстановяване на напрежението в главните вериги, трябва да се осигури блокираща връзка, за да се осигури автоматично изключване на главната верига във всички случаи на прекъсване на напрежението в нея, освен ако не е осигурено самостоятелно стартиране.

3.5.33. В случаите на устройства за управление и устройства за изключване трябва да се поставят ясни знаци, за да се улесни разпознаването на позициите за включване и изключване на управляващата дръжка на устройството. В случаите, когато операторът не може да определи от състоянието на апарата, дали главната верига на електродвигателя е включена или изключена, се препоръчва да се осигури светлинна сигнализация.

3.5.34. Превключвателните устройства трябва без повреда и анормално износване да включат най-високите токове на нормалните режими на работа на управлявания от тях електродвигател (стартиране, спиране, заден ход, работа). Ако реверси и спиране не се извършват в нормален режим, но са възможни при неправилни операции, комутационните устройства в главната верига трябва да пренасят тези операции без унищожаване.

3.5.35. Превключващите устройства трябва да бъдат устойчиви на изчислените токове на късо съединение (виж гл. 1.4).

5.3.36. Съгласно техните електрически и механични параметри, комутационните устройства трябва да отговарят на характеристиките на задвижвания механизъм при всички режими на работа в тази инсталация.

05.03.37. Използването на щепселни контактни конектори за управление на преносими електродвигатели е разрешено само когато мощността на двигателя е не повече от 1 kW.

Щепселните контактни съединители, които служат за свързване на мобилни електродвигатели с мощност над 1 kW, трябва да имат ключалка, в която връзката може да бъде изключена и включена само когато началната позиция е изключена в основната (електрическата) верига на електродвигателя.

3.5.38. Превключващите намотки на магнитните стартери, контактори и прекъсвачи в мрежата до 1 kV със заземен неутрал могат да бъдат направени към фазово или фазово напрежение.

Когато намотките на горните устройства са включени за фазово напрежение, всичките три фази на разклонението към двигателя трябва да се изключват автоматично от прекъсвач, а когато са защитени с предпазители, специални устройства, действащи за изключване на стартера или контактора, когато предпазителите се изгорят в една или две фази.

Когато намотката е включена за фазовото напрежение, нейният нулев изход трябва да бъде надеждно свързан с нулевия работен проводник на захранващата линия или отделен изолиран проводник, свързан към нулевата точка на мрежата.

5.3.39. Превключвателните устройства на електродвигателите, захранвани по блоковата схема на трансформаторния електродвигател, по правило трябва да се монтират на входа от мрежата, захранваща устройството, без да се монтират на входа на електродвигателя.

5.3.40. Ако има дистанционно или автоматично управление на механизмите, трябва да се предостави предварителна (преди старта) аларма или звуково уведомяване за предстоящия старт. Такава аларма и такова предупреждение не е необходимо да се предвиждат в механизми, в близост до които не се изисква инсталирането на устройство за аварийно изключване (виж 5.3.31).

03.05.41. Проводници и кабели, които свързват стартовите резистори с фазовите ротори на асинхронните електродвигатели, трябва да се избират чрез дългосрочно допустимия ток при следните условия:

 • работа с къси пръстени на електродвигателя: със стартовия статичен момент на механизма, не повече от 50% от номиналния въртящ момент на електродвигателя (лесен старт), - 35% от номиналния ток на ротора, в други случаи - 50% от номиналния ток на ротора;
 • работа без късо съединение на пръстените на късо съединение на двигателя - 100% от номиналния ток на ротора.

3.5.42. Пускането в експлоатация на асинхронни електродвигатели с късо съединение на ротора и синхронните електродвигатели трябва да се извършва по правило чрез директно свързване към мрежата (директен старт). Ако не е възможно директно стартиране, трябва да се използва реактор, трансформатор или автотрансформатор. В специални случаи е позволено да се използва началото с увеличаване на честотата на мрежата от нулата.

Защита на асинхронни и синхронни двигатели с напрежение над 1 kV

5.3.43. Електрическите двигатели трябва да осигуряват защита срещу многофазни повреди (вж. 5.3.46) и в случаите, посочени по-долу, защита срещу еднофазни заземяващи неизправности (виж 5.3.48) защита от претоварване (виж 5.3.49) и защита под напрежение. (виж 5.3.52 и 5.3.53). Синхронните двигатели трябва също да осигуряват защита срещу асинхронна работа (виж 5.3.50 и 5.3.51), които могат да се комбинират със защита срещу токове на претоварване.

Защитата на двигателя с променлива скорост трябва да се изпълнява за всяка скорост като отделен комплект, действащ на свой собствен превключвател.

3.5.44. При електрически двигатели с принудително смазване на лагерите, трябва да се монтира защита, която действа на сигнала и изключва електрическия двигател, когато температурата се повиши или смазката спре.

При електрически двигатели с принудителна вентилация трябва да инсталирате защита, действаща върху сигнала и да изключите електрическия двигател, когато температурата се повиши или вентилацията спре.

3.5.45. Електрическите двигатели с водно охлаждане на намотките и активната стомана на статора, както и с вградени въздушни охладители, охлаждани с вода, трябва да имат защита, действаща на сигнала, когато водният поток падне под определена стойност и да изключи електродвигателя, когато спре. Освен това трябва да се предвиди аларма, която въздейства на появата на вода в корпуса на двигателя.

5.3.46. За да се предпазят двигателите от многофазни дефекти в случаите, когато не се използват предпазители, трябва да се осигурят следните:

1. Текущото еднорелетно прекъсване без времезакъснение, изградено от стартовите токове с извадени стартови устройства, с директно или индиректно реле, свързано с разликата на токовете на двете фази - за електродвигатели с мощност по-малка от 2 MW.

2. Токовая двухрелейная отсечка без выдержки времени, отстроенная от пусковых токов при выведенных пусковых устройствах, с реле прямого или косвенного действия - для электродвигателей мощностью 2 МВт и более, имеющих действующую на отключение защиту от однофазных замыканий на землю (см. 5.3.48), а также для электродвигателей мощностью менее 2 МВт, когда защита по п. 1 не удовлетворяет требованиям чувствительности или когда двухрелейная отсечка оказывается целесообразной по исполнению комплектной защиты или применяемого привода с реле прямого действия.

При отсутствии защиты от однофазных замыканий на землю токовая отсечка электродвигателей мощностью 2 МВт и более должна выполняться трехрелейной с тремя трансформаторами тока. Допускается защита в двухфазном исполнении с дополнением защиты от двойных замыканий на землю, выполненная с помощью трансформатора тока нулевой последовательности и токового реле.

3. Продольная дифференциальная токовая защита - для электродвигателей мощностью 5 МВт и более, а также менее 5 МВт, если установка токовых отсечек по п. 1 и 2 не обеспечивает выполнения требований чувствительности; продольная дифференциальная защита электродвигателей при наличии на них защиты от замыканий на землю должна иметь двухфазное исполнение, а при отсутствии этой защиты - трехфазное, с тремя трансформаторами тока. Допускается защита в двухфазном исполнении с дополнением защиты от двойных замыканий на землю, выполненной с помощью трансформатора тока нулевой последовательности и токового реле.

Для электродвигателей мощностью 5 МВт и более, выполненных без шести выводов обмотки статора, должна предусматриваться токовая отсечка.

5.3.47. Для блоков трансформатор (автотрансформатор) - электродвигатель должна предусматриваться общая защита от многофазных замыканий:

1. Токовая отсечка без выдержки времени, отстроенная от пусковых токов при выведенных пусковых устройствах (см. также 5.3.46), - для электродвигателей мощностью до 2 МВт. При схеме соединения обмоток трансформатора звезда - треугольник отсечка выполняется из трех токовых реле: двух включенных на фазные токи и одного включенного на сумму этих токов.

При невозможности установки трех реле (например, при ограниченном числе реле прямого действия) допускается схема с двумя реле, включенными на соединенные треугольником вторичные обмотки трех трансформаторов тока.

2. Дифференциальная отсечка в двухрелейном исполнении, отстроенная от бросков тока намагничивания трансформатора, - для электродвигателей мощностью более 2 МВт, а также 2 МВт и менее, если защита по п. 1 не удовлетворяет требованиям чувствительности при междуфазном КЗ на выводах электродвигателя.

3. Продольная дифференциальная токовая защита в двухрелейном исполнении с промежуточными насыщающимися трансформаторами тока - для электродвигателей мощностью более 5 МВт, а также 5 МВт и менее, если установка отсечек по п. 1 и 2 не удовлетворяет требованиям чувствительности.

Оценка чувствительности должна производиться в соответствии с 3.2.19 и 3.2.20 при КЗ на выводах электродвигателя.

Защита должна действовать на отключение выключателя блока, а у синхронных электродвигателей - также на устройство АГП, если оно предусмотрено.

Для блоков с электродвигателями мощностью более 20 МВт, как правило, должна предусматриваться защита от замыкания на землю, охватывающая не менее 85% витков обмотки статора электродвигателя и действующая на сигнал с выдержкой времени.

Указания по выполнению остальных видов защиты трансформаторов (автотрансформаторов) (см. 3.2.51 и 3.2.53) и электродвигателей при работе их раздельно действительны и в том случае, когда они объединены в блок трансформатор (автотрансформатор) - электродвигатель.

5.3.48. Защита электродвигателей мощностью до 2 МВт от однофазных замыканий на землю при отсутствии компенсации должна предусматриваться при токах замыкания на землю 10 А и более, а при наличии компенсации - если остаточный ток в нормальных условиях превышает это значение. Такая защита для электродвигателей мощностью более 2 МВт должна предусматриваться при токах 5 А и более.

Ток срабатывания защит электродвигателей от замыканий на землю должен быть не более: для электродвигателей мощностью до 2 МВт 10 А и для электродвигателей мощностью более 2 МВт 5 А. Рекомендуются меньшие токи срабатывания, если это не усложняет выполнения защиты.

Защиту следует выполнять без выдержки времени (за исключением электродвигателей, для которых требуется замедление защиты по условию отстройки от переходных процессов) с использованием трансформаторов тока нулевой последовательности, установленных, как правило, в РУ. В тех случаях, когда установка трансформаторов тока нулевой последовательности в РУ невозможна или может вызвать увеличение выдержки времени защиты, допускается устанавливать их у выводов электродвигателя в фундаментной яме.

Если защита по условию отстройки от переходных процессов должна иметь выдержку времени, то для обеспечения быстродействующего отключения двойных замыканий на землю в различных точках должно устанавливаться дополнительное токовое реле с первичным током срабатывания около 50-100 А.

Защита должна действовать на отключение электродвигателя, а у синхронных электродвигателей - также на устройство АГП, если оно предусмотрено.

5.3.49. Защита от перегрузки должна предусматриваться на электродвигателях, подверженных перегрузке по технологическим причинам, и на электродвигателях с особо тяжелыми условиями пуска и самозапуска (длительность прямого пуска непосредственно от сети 20 с и более), перегрузка которых возможна при чрезмерном увеличении длительности пускового периода вследствие понижения напряжения в сети.

Защиту от перегрузки следует предусматривать в одной фазе с зависимой или независимой от тока выдержкой времени, отстроенной от длительности пуска электродвигателя в нормальных условиях и самозапуска после действия АВР и АПВ. Выдержка времени защиты от перегрузки синхронных электродвигателей во избежание излишних срабатываний при длительной форсировке возбуждения должна быть по возможности близкой к наибольшей допустимой по тепловой характеристике электродвигателя.

На электродвигателях, подверженных перегрузке по технологическим причинам, защита, как правило, должна выполняться с действием на сигнал и автоматическую разгрузку механизма.

Действие защиты на отключение электродвигателя допускается:

 • на электродвигателях механизмов, для которых отсутствует возможность своевременной разгрузки без останова, или на электродвигателях, работающих без постоянного дежурства персонала;
 • на электродвигателях механизмов с тяжелыми условиями запуска или самозапуска.

Для электродвигателей, которые защищаются от токов КЗ предохранителями, не имеющими вспомогательных контактов для сигнализации об их перегорании, должна предусматриваться защита от перегрузки в двух фазах.

5.3.50. Защита синхронных электродвигателей от асинхронного режима может осуществляться при помощи реле, реагирующего на увеличение тока в обмотках статора; она должна быть отстроена по времени от пускового режима и тока при действии форсировки возбуждения.

Защита, как правило, должна выполняться с независимой от тока характеристикой выдержки времени. Допускается применение защиты с зависимой от тока характеристикой на электродвигателях с отношением КЗ более 1.

При выполнении схемы защиты должны приниматься меры по предотвращению отказа защиты при биениях тока асинхронного режима. Допускается применение других способов защиты, обеспечивающих надежное действие защиты при возникновении асинхронного режима.

5.3.51. Защита синхронных электродвигателей от асинхронного режима должна действовать с выдержкой времени на одну из схем, предусматривающих:

1) ресинхронизацию;

2) ресинхронизацию с автоматической кратковременной разгрузкой механизма до такой нагрузки, при которой обеспечивается втягивание электродвигателя в синхронизм (при допустимости кратковременной разгрузки по условиям технологического процесса);

3) отключение электродвигателя и повторный автоматический пуск;

4) отключение электродвигателя (при невозможности его разгрузки или ресинхронизации, при отсутствии необходимости автоматического повторного пуска и ресинхронизации по условиям технологического процесса).

5.3.52. Для облегчения условий восстановления напряжения после отключения КЗ и обеспечения самозапуска электродвигателей ответственных механизмов следует предусматривать отключение защитой минимального напряжения электродвигателей неответственных механизмов суммарной мощностью, определяемой возможностями источника питания и сети по обеспечению самозапуска.

Выдержки времени защиты минимального напряжения должны выбираться в пределах от 0, 5 до 1, 5 с - на ступень больше времени действия быстродействующих защит от многофазных КЗ, а уставки по напряжению должны быть, как правило, не выше 70% номинального напряжения.

При наличии синхронных электродвигателей, если напряжение на отключенной секции затухает медленно, в целях ускорения действия АВР и АПВ может быть применено гашение поля синхронных электродвигателей ответственных механизмов с помощью защиты минимальной частоты или других способов, обеспечивающих быстрейшую фиксацию потери питания.

Эти же средства могут быть использованы для отключения неответственных синхронных электродвигателей, а также для предупреждения несинхронного включения отключенных двигателей, если токи выключения превышают допустимые значения.

В электроустановках промышленных предприятий в случаях, когда не может быть осуществлен одновременный самозапуск всех электродвигателей ответственных механизмов (см. 5.3.10), следует применять отключение части таких ответственных механизмов и их автоматический повторный пуск по окончании самозапуска первой группы электродвигателей. Включение последующих групп может быть осуществлено по току, напряжению или времени.

5.3.53. Защита минимального напряжения с выдержкой времени не более 10 с и уставкой по напряжению, как правило, не выше 50% номинального напряжения (кроме случаев, приведенных в 5.3.52) должна устанавливаться на электродвигателях ответственных механизмов также в случаях, когда самозапуск механизмов после останова недопустим по условиям технологического процесса или по условиям безопасности и, кроме того, когда не может быть обеспечен самозапуск всех электродвигателей ответственных механизмов (см. 5.3.52). Кроме указанных случаев эту защиту следует использовать также для обеспечения надежности пуска АВР электродвигателей взаиморезервируемых механизмов.

На электродвигателях с изменяемой частотой вращения ответственных механизмов, самозапуск которых допустим и целесообразен, защиты минимального напряжения должны производить автоматическое переключение на низшую частоту вращения.

5.3.54. На синхронных электродвигателях должно предусматриваться автоматическое гашение поля. Для электродвигателей мощностью 2 МВт и более АГП осуществляется путем введения сопротивления в цепь обмотки возбуждения. Для электродвигателей мощностью менее 2 МВт допускается осуществлять АГП путем введения сопротивления в цепь обмотки возбуждения возбудителя. Для синхронных электродвигателей менее 0, 5 МВт АГП, как правило, не требуется. На синхронных электродвигателях, которые снабжены системой возбуждения, выполненной на управляемых полупроводниковых элементах, АГП независимо от мощности двигателя может осуществляться инвертированием, если оно обеспечивается схемой питания. В противном случае АГП должно осуществляться введением сопротивления в цепь обмотки возбуждения.

Защита электродвигателей напряжением до 1 кВ (асинхронных, синхронных и постоянного тока)

5.3.55. Для электродвигателей переменного тока должна предусматриваться защита от многофазных замыканий (см. 5.3.56), в сетях с глухозаземленной нейтралью - также от однофазных замыканий, а в случаях, предусмотренных в 5.3.57 и 5.3.58, - кроме того, защита от токов перегрузки и защита минимального напряжения. На синхронных электродвигателях (при невозможности втягивания в синхронизм с полной нагрузкой) дополнительно должна предусматриваться защита от асинхронного режима согласно 5.3.59.

Для электродвигателей постоянного тока должны предусматриваться защиты от КЗ. При необходимости дополнительно могут устанавливаться защиты от перегрузки и от чрезмерного повышения частоты вращения.

5.3.56. Для защиты электродвигателей от КЗ должны применяться предохранители или автоматические выключатели.

Номиналните токове на предпазителите и предпазителите на прекъсвачите трябва да се избират по такъв начин, че да се осигури надеждно разединяване на късото на клемите на двигателя (виж 1.7.79 и 3.1.8) и в същото време електрическите двигатели с токови импулси (върхове на технологичния процес)., стартовите токове, самостоятелно стартиращите токове и т.н.) не са изключени от тази защита. За тази цел, за електродвигатели на механизми със светлинни стартови условия, съотношението на пусковия ток на електродвигателя към номиналния ток на предпазителя трябва да бъде не повече от 2, 5, а за електрическите двигатели на механизми с тежки стартови условия (по-дълго време на ускорение, чести пускания и т.н.) трябва да бъде равен на 2, 0-1, 6.

За електрически двигатели с отговорни механизми с цел особено надеждно разглобяване на предпазители от токови удари е позволено това съотношение да бъде равно на 1.6, независимо от условията на пускане на двигателя, ако съотношението на тока на късо съединение в терминалите на двигателя не е по-малко от посоченото в 3.1.8.

Разрешено е да се извърши защита от късо съединение с едно общо устройство за група електродвигатели, при условие че тази защита осигурява топлинното съпротивление на пусковите устройства и защитните устройства срещу претоварване, приложено към веригите на всеки електродвигател на тази група.

В електроцентралите за защита от късо съединение на електрически двигатели от собствените им нужди, свързани с основния технологичен процес, трябва да се използват автоматични прекъсвачи. В случай на недостатъчна чувствителност на електромагнитните изпускания на прекъсвачи в вътрешната система на електроцентралите, могат да се използват външни токови релета с действие върху независимото освобождаване на превключвателя.

За да се гарантира надеждно селективността на защитата в електроснабдителната мрежа на собствените си нужди от електроцентрали, се препоръчва използването на електромагнитни разпръсквачи като защита на електродвигатели от късо съединение.

3.5.57. Защитата от претоварване на двигателя трябва да се монтира в случаите, когато механизмът може да бъде претоварен по технологични причини, както и когато е необходимо да се ограничи времето за пускане при намалено напрежение при особено трудни условия на пускане или самостоятелно стартиране. Защитата трябва да бъде забавена във времето и може да се реализира чрез термично реле или други устройства.

Защитата от претоварване трябва да действа при изключване, на сигнала или на механизма за разтоварване, ако разтоварването е възможно.

Използването на защита от претоварване не се изисква за периодични двигатели.

3.5.58. Защитата от подналягане трябва да се инсталира в следните случаи:

 • за DC двигатели, които не позволяват директно свързване към мрежата;
 • за електрически двигатели на механизми, които самостоятелно стартиране след спиране е неприемливо в зависимост от условията на процеса или условията на безопасност;
 • за част от други електродвигатели в съответствие с условията, посочени в 5.3.52.

За критични двигатели, които изискват самостоятелно стартиране, ако са включени с помощта на контактори и стартери със задържаща намотка, в управляващата верига трябва да се използват механични или електрически устройства за забавяне, за да се гарантира, че моторът се включва, когато напрежението се възстанови за определено време. За такива електродвигатели, ако това е допустимо при условията на процеса и условията за безопасност, можете да използвате и превключватели вместо управляващи бутони, така че веригата на задържащата намотка да остане затворена в допълнение към допълнителните контакти на стартера и това осигурява автоматично повторно активиране, когато напрежението се възстанови независимо от времето на прекъсване на захранването.

3.5.59. За синхронните двигатели, защитата срещу асинхронна работа трябва, като правило, да се извършва с помощта на статорна защита от свръхток.

3.5.60. Защитата срещу късо съединение в двигатели с променлив и постоянен ток трябва да бъде осигурена за:

1) в електрически инсталации с заземен неутрален - във всички фази или полюси;

2) в електрически инсталации с изолирано неутрално:

когато са защитени с предпазители - във всички фази или полюси;

когато са защитени от автоматични превключватели - поне на две фази или на един полюс, докато в рамките на една и съща електрическа инсталация защитата трябва да се извършва в същите фази или полюси.

Трябва да се извърши защита на променливотокови двигатели срещу претоварване:

 • в две фази в защитата на електрическите двигатели от предпазители на късо съединение;
 • в една и съща фаза при защита на електродвигатели срещу късо съединение.

Защитата на постояннотоковите двигатели от претоварване трябва да се извърши в един полюс.

3.5.61. Устройствата за защита на двигателя трябва да отговарят на изискванията на гл. 3.1. Разрешават се всички видове защита на електродвигателите от късо съединение, претоварване, понижено напрежение да се извършват от съответните разединители, вградени в едно устройство.

03.05.62. Специални видове защита срещу експлоатация на две фази могат да се прилагат като изключение при електрическите двигатели, които нямат защита от претоварване, за които има повишена вероятност от загуба на една фаза, което води до повреда на електродвигателя с тежки последствия.

Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Категория: